GDPR


Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť DD PNEU s.r.o. so sídlom Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195 (ďalej len "DD PNEU"), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou DD PNEU.

DD PNEU spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

DD PNEU spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOU, pričom tieto osobné údaje DD PNEU zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu 7 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Základné účely spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

 • poskytovanie služieb;
 • dodržanie právneho záväzku;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) DD PNEU;

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

DD PNEU spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • vaše meno a priezvisko;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;

Zdroje osobných údajov:

DD PNEU získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a DD PNEU a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

DD PNEU automaticky zbiera niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok, a to v priebehu štandardných operácií servera DD PNEU (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne (viac pozri nižšie v sekcii "Cookies").

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa DD PNEU a jej zamestnancov spracovávané tiež spracovateľmi činnými pre DD PNEU, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOU.

DD PNEU spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou DD PNEU technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOU. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje DD PNEU aj od spracovateľov osobných údajov.

DD PNEU informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov. Iným subjektom DD PNEU osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdáva.

Práva dotknutých osôb:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

DD PNEU poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že DD PNEU alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti DD PNEU vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený :

 • požiadať DD PNEU alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby DD PNEU alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

DD PNEU vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavenie jeho žiadosti. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov kontaktuje DD PNEU vždy písomne na e-mail - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Cookies

Na zlepšenie Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
 • pri zapamätaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie - na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerájú, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem

Bezpečnosť prenosov dát

Pre Vašu bezpečnosť je použitý Secure Socket Layer (SSL) v celom rozsahu supermarkete.

Nariadenie GDPR

DD PNEU si týmto dovoľuje informovať, že 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), ktoré je priamo účinné aj v rámci právneho poriadku Českej republiky. V nadväznosti na túto skutočnosť od 25. mája 2018 úplne reflektuje novú právnu úpravu ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenú v GDPR.

Vymedzenie použitých pojmov:

 • osobný údaj - osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov - subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
 • správca - správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá za neho;
 • spracovateľ - spracovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemcu - príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník - zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má DD PNEU uzatvorený zmluvný vzťah;
 • spracovanie osobných údajov - spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia